Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Warm Winterlicht Editie 2021 


Ook dit jaar organiseert Waldhôf samen met Cuperus Gedenken en mens voor mens een editie Warm Winterlicht. Op vrijdag 12 november begint het gedenken bij de Klokkenstoel achter Crematorium Wâldhôf in Opeinde. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u zich alsnog aanmelden via het crematorium: 0512-366360 of via Crematorium Wâldhôf.nl.

Er wordt een grote opkomst verwacht temeer ook vanwege de versoepelingen m.b.t. de Covidbestrijding.

We hopen op een goed samenzijn.


Jan van der Meer.


Vakantie mens voor mens: 6 t/m 27 september 2021 


Jan van der Meer is met vakantie van 6/m 27 september 2021.

Hij wordt in die periode waargenomen door


Gea Krol, spreker bij uitvaarten: 06-25093810

                     of 

Janneke Kerkhof, geestelijk verzorger: 06-13366701 Vanaf juli 2021 nazorggesprekken weer in de praktijk te Dokkum


Jan van der Meer zal de nazorggesprekken vanaf juli 2021 in principe voeren in de praktijk gevestigd in de Sionsberg te Dokkum. Indien nabestaanden dit, door omstandigheden, liever bij hen thuis doen dan is dat bespreekbaar.

Het nazorggesprek hoort bij de afronding van de uitvaart en wordt NIET in rekening gebracht.mens voor mens: de beste wensen voor 2021

We hebben een ingewikkeld jaar achter de rug met de Covidpandemie wereldwijd. We hopen dat het komende jaar beter mag zijn en ook dan staan wij van mens voor mens weer voor u klaar.

Hebt u begeleiding en ondersteuning nodig bij sterven, afscheid en rouw? U kunt 24/7 contact opnemen via deze site of telefoonnummer 06-53873823.

Met vriendelijke groet, namens mens voor mens:

Jan van der Meer 


11 oktober 2020: Aanscherping van de maatregelen m.b.t. Covid-19


In verband met de toename van verspreiding van het Covid-19 virus worden, ook op dringend advies van de RIVM, de maatregelen weer aangescherpt. Tijdens mijn bezoeken aan cliënten in de terminale fase zal ik ten allen tijde een mondkapje dragen en zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand in acht nemen. Tevens kan tijdens deze aanscherping mijn bezoek nooit in een groter gezelschap dan 3 personen plaatsvinden en dat laatste geldt ook tijdens de voorbereiding van uitvaartdiensten en plechtigheden, hoe moeilijk dat ook is in tijden van rouw en afscheid.


Voorafgaand aan elk huisbezoek zal ik telefonisch contact zoeken met betrokkenen en daarbij een aantal vragen stellen die van belang zijn om besmetting te voorkomen. Daarnaast zal tijdens het huisbezoek ook de 1,5 meter afstand gegarandeerd moeten worden.


Ook tijdens de uitvaart zelf houdt ik rekening met de gestelde adviezen en regelgeving vanuit het RIVM en verwacht daarin ook hetzelfde van de uitvaartleiders en nabestaanden waarmee ik werk in deze.


De afrondende gesprekken die ik na de uitvaart doorgaans met de nabestaanden heb vinden voor onbepaalde tijd vooreerst enkel telefonisch nog plaats tenzij het echt niet anders kan.


Mochten er de komende dagen grote wijzigingen komen in wat er kan en mag dan zullen deze veranderingen ook op mijn website terug te vinden zijn.


Jan van der Meer.


1 juni 2020 

Vanaf vandaag vindt er opnieuw een verruiming plaats m.b.t. maatregelen in het kader van het COVID-19 beleid. Vanaf komende week ga ik, naast het thuiswerken ook voor een aantal uren per week weer aan het werk vanuit de Sionsberg/DC Klinieken Dokkum. Vanaf 15 juni hoop ik daar, Coronaproof, ook weer cliënten te ontvangen. Dit zal altijd op basis van een gemaakte afspraak plaatsvinden waarbij er voorafgaand door mij ook een check wordt uitgevoerd door middel van vragen over eventuele gezondheidsklachten m.b.t. Covid-19. 

In principe komen cliënten alleen naar mijn kantoor tenzij begeleiding door een tweede persoon onontkoombaar is of noodzakelijk ten aanzien van de begeleiding en ondersteuning.

Bij binnenkomst dient men zich te melden bij de receptie van de Sionsberg waar eveneens een aantal vragen gesteld zullen worden m.b.t. Covid-19.

In mijn kantoor is er de mogelijkheid om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en zijn de noodzakelijke hygiënische maatregelen genomen voor een veilig bezoek.


25 april 2020: Nog geen veranderingen in de manier van werken i.v.m het Coronavirus.

In verband met de maatregelen ten aanzien van de preventie verspreiding Coronavirus blijven de eerder gestelde maatregelen vooreerst van kracht. Ik blijf voorgaan in afscheidsdiensten en spreken bij plechtigheden. Daar wáár de 1,5 meter afstand geboden kan worden en geen sprake is van ziekteverschijnselen zoals beschreven in de richtlijnen van het RIVM bezoek ik, desgewenst, familie ook nog thuis ter voorbereiding van het afscheid. Uiteraard is videobellen ook een optie m.b.v. Facetime, Whatsapp of Messenger. Dit alles in overleg met familie's.


Aanvullende maatregelen met betrekking tot het Coronavirus per 16 maart 2020.


In verband met de maatregelen ten aanzien van de preventie verspreiding Coronavirus heeft ook mens voor mens zich te conformeren aan een aantal veranderingen die noodzakelijk zijn bij deze pandemie.


Tot in ieder geval 31 maart 2020, mogelijk met een verlenging tot 6 april 2020, werk ik vooreerst vanuit thuis en blijft het kantoor in Dokkum gesloten. Alle geplande afspraken in het kantoor in Dokkum zijn in deze periode gecanceld.


Ook worden niet-urgente afspraken voor bezoeken aan mijn cliënten vooreerst verplaatst tot na de gestelde data. Telefonische ondersteuning al dan niet met beeld kan altijd doorgaan!


Urgente steun en begeleiding in het directe stervensproces blijft mogelijk mits er wordt voldaan aan de strikte regels voorgeschreven door het RIVM.


Het in gesprek gaan ten aanzien van het voorbereiden van afscheidsdiensten en plechtigheden kan alleen met een klein aantal mensen, liefst met zo weinig mogelijk en met inachtneming van de strikte regels voorgeschreven door het RIVM.


Het voorgaan in afscheidsdiensten of het spreken bij plechtigheden door mij kan alleen plaatsvinden als wordt voldaan aan de strikte regels voorgeschreven door het RIVM.


Indien u vragen heeft over de begeleiding en ondersteuning bij sterven, afscheid en rouw door mens voor mens dan kunt u ten alle tijde contact opnemen met mij:


[email protected]

06-53873823.


Jan van der Meer.Maatregelen met betrekking tot het Coronavirus.


12 maart 2020.


In verband met de maatregelen ten aanzien van de preventie verspreiding Coronavirus heeft ook mens voor mens zich te conformeren aan een aantal veranderingen die noodzakelijk zijn bij deze pandemie.


De begeleiding en ondersteuning van cliënten die niet spoed is, dus de gangbare voortgangsgeprekken, worden in ieder geval t/m 31 maart 2020 geannuleerd.

Ik onderhoud voor zover als mogelijk contact met de cliënten en/of diens familie via telefoon, app, mail of FaceTime.


Clienten en familie die bij angst, onzekerheid of om andere redenen acuut mentale steun nodig zijn bij palliatieve sedatie, euthanasie of het sterven zelf (spoed dus) kunnen ten allen tijde blijven bellen, hetzelfde geldt voor na het sterven in de voorbereiding van het afscheid (mits voldaan aan de huidige richtlijnen van het RIVM: maximaal 100 aanwezigen bij de uitvaart)


Uiteraard houden wij u via deze site up-to-date van de ontwikkelingen en de besluiten die vervolgens genomen zullen worden.

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn: schroom niet en neem gerust contact op via de mail: [email protected] of telefoon: 06-53873823.


Jan van der Meer.Workshop Loslaten bij Sterven 2020 door Jan van der Meer


In 2019 heb ik een aantal keren de workshop Loslaten bij sterven mogen geven voor mensen werkzaam in de zorg, dit vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg. Er blijkt nu dat er veel medewerkers in de zorg werkzaam zijn die behoefte hebben aan een stukje informatie en uitleg wat betreft loslaten bij sterven. Inmiddels heb ik twee keer een workshop bij Buurtzorg verzorgt en is er ook in 2020 belangstelling getoond vanuit andere zorginstellingen.

Benieuwd of deze workshop ook iets voor jou/jullie is?

Neem even contact op: [email protected]


Jan van der Meer.Jan van der Meer vanaf 1 januari 2020 in MC Sionsberg.


Vanaf 1 januari 2020 is krijg ik een eigen kantoorruimte in MC De Sionsberg waar ik ook cliënten zal ontvangen. Wilt u langskomen voor een kennismaking of gesprek? Maak telefonisch voorafgaand even een afspraak.


Jan van der Meer

MC De Sionsberg

Birdaarderstraatweg 70

9101 DC DOKKUM

06-53873823Warmwinterlicht editie 2019 Wâldhôf Opeinde druk bezocht


Het warm winterlicht gehouden in November 2019 is wederom druk bezocht door vele mensen. In samenwerking met de Lowland Pipers doedelzakblazers, de gedichten en het luiden van de klokken werd het een indrukwekkende avond en konden zowel organisatie als bezoekers terugkijken op een bijzonder gedenken.


Jan van der Meer.Vakantie Jan van der Meer.


Ik ben van vrijdag 6 september t/m zondag 29 september 2019 afwezig in verband met vakantie.

mens voor mens wordt in die periode waargenomen door:


Mevrouw G.Krol, uitvaartspreker

www.geakrol.nl

06-25093810


en


Drs.Mevrouw J.Kerkhof, Geestelijk Verzorger

www.jannekekerkhof.nl

06-13366701


Vanaf maandag 30 september 2019 ben ik weer beschikbaar, telefonisch weer vanaf vrijdag 27 september 2019.


Jan van der Meer.


Warm Winterlicht 2018 trok vele bezoekers.


Het Warm Winterlicht, georganiseerd door Monuta Wâldhôf, Cuperus Gedenken, mens voor mens in samenwerking met de gemeente Smallingerland, trok dit jaar zo'n 300 mensen. Er was een band Doedelzakblazers aanwezig voor de muzikale begeleiding van het geheel Bij de Klokkenstoel werden gedichten gelezen en werden nadien de klokken geluid. Elk jaar weer zeer indrukwekkend en ik ben er dan ook trots op dat ik vanuit mens voor mens mijn medewerking in deze mag verlenen.Warm Winterlicht 2018 trok vele bezoekers.


Het Warm Winterlicht, georganiseerd door Monuta Wâldhôf, Cuperus Gedenken, mens voor mens in samenwerking met de gemeente Smallingerland, trok dit jaar zo'n 300 mensen. Er was een band Doedelzakblazers aanwezig voor de muzikale begeleiding van het geheel Bij de Klokkenstoel werden gedichten gelezen en werden nadien de klokken geluid. Elk jaar weer zeer indrukwekkend en ik ben er dan ook trots op dat ik vanuit mens voor mens mijn medewerking in deze mag verlenen.mens voor mens aanwezig bij open dag Yardenhuis Goutum


Op zondag 11 november 2018 is mens voor mens ook aanwezig bij de open dag in het Yardenhuis te Goutum. Aanvang om 11:00 uur en de open dag duurt toyt 16:00 uur.

Verschillende ondernemers zijn hier aanwezig om informatie te verstrekken met betrekking tot afscheid en gedenken. Uiteraard ontmoet ik u graag op deze dag!

Zie voor meer informatie de facebookpaginga van Yardenhuis Goutum.


Mobiele nummer tijdelijk beperkt bereikbaar 02-11-2018


Vanwege een interne storing is mens voor mens op 2 november 2018 bereikbaar onder nummer 0519-241129. Dit omdat het mobiele nummer 06-53873823 vanaf 13.30 uur 's middags pas weer operationeel is. Zodra de storing hersteld is maken wij hier melding van op de website.


Jan van der Meer.


UPDATE: STORING HERSTELD OP 02-11-2018 OM 17:00 UUR.


Privacyverklaring/Wet AVG (update 24 mei 2018)


De wet AVG in het kader van de verwerking van persoonsgegevens en privacy die op 25 mei 2018 van kracht is geldt ook voor mens voor mens.

Graag verwijs ik u dan ook naar de privacyverklaring van mens voor mens op deze website.

Indien u hierna nog vragen heeft over uw privacy of over het bewaren van persoonlijke gegevens door mens voor mens kunt u ons altijd benaderen via het contactformulier of via mail : [email protected]

Uiteraard mag ik u ook telefonisch contact opnemen: 06-53873823.


mens voor mens begint aan haar eerste lustrum!


Vandaag, 4 april 2018, bestaat "mens voor mens" vier jaar want het was mijn heit die op 4 april 2014 deze website www.janvandermeer.com in werking stelde door als eerste zijn boodschap voor mij in het gastenboek te zetten.

Met die handeling was "mens voor mens" een feit!


Vier jaar verder en de tijd heeft niet stil gestaan.

In 2015 overleed mijn heit en kreeg zijn rol bij de start van "mens voor mens" nog méér betekenis voor ons.


Sinds 2014, vanuit "mens voor mens" heel veel mensen mogen begeleiden en ondersteunen daar waar het gaat over verlies en rouw. Samen met hen de afscheidsdienst of plechtigheid voorbereiden die recht deed aan de overledene en vertolkte dát wat de nabestaanden voelden in deze.


Maar ook ondersteuning bieden in het proces voorafgaand of nadien.

Naast het werk dus ook veel vertrouwen gekregen van mensen in deze want juist bij afscheid en rouw wordt ook onze eigen kwetsbaarheid en onze eigen emotie steeds opnieuw weer zo zichtbaar.


Vanuit die kwetsbaarheid en emotie mocht in 2017 ook een gedichtenbundel van mijn hand werkelijkheid worden: "Foar dy...voor jou"

Vanaf vandaag beginnen we aan ons eerste lustrum oftewel het vijfde jaar van "mens voor mens".


Kortom: een dag om in dankbaarheid bij stil te staan.

Dankbaarheid voor al het vertrouwen in "mens voor mens". Dankbaarheid richting alle mensen om ons heen, natuurlijk mijn vrouw Elwie Vd Meer-Koster, onze familie en vrienden, die er altijd waren in deze periode en die er ongetwijfeld ook zullen blijven maar ook dankbaarheid richting mijn collega's in de wereld van de uitvaart voor de fijne samenwerking.


4 april 2018

Jan van der Meer.


Warm Winterlicht Wâldhôf Opeinde


Op 23 november a.s.werk ook ik weer mee aan de tweede editie van Warm Winterlicht te Opeinde. Deze keer is er muziek van Musica Rosa en zal het pad romdom de klokkenstoel wederom mooi verlicht zijn. Drie nieuwe gedichten zullen er tijdens het gedenken bij de klokkenstoel klinken en iedereen kan een lichtje ontsteken voor een dierbare. Graag tot ziens de 23e bij Uitvaartcentrum en Crematorium Wâldhôf Opeinde, aanvang 19.00 uur.


Vakantie mens voor mens, Jan van der Meer.


In verband met vakantie ben ik afwezig van donderdag 21 september 2017 t/m dinsdag 17 oktober 2017.

Ik wordt in deze periode waargenomen door Drs. Janneke Kerkhof, geestelijk verzorger bij Elkander, locatie Talma Hûs

Zij is bereikbaar onder nummer : 06-13366701


Mocht u informatie nodig hebben over wat mens voor mens voor u zou kunnen betekenen met betrekking tot afscheid en rouw dan kunt u in mijn vakantieperiode terecht bij Uitvaartcentrum De Westereen, Sjieuwke de Beer.

Zij is bereikbaar onder nummer: 06-14881806


Vanaf woensdag 18 oktober a.s. hoop ik u zelf weer van dienst te zijn.


Jan van der Meer.


Nieuw troostvriendje naast de Skapies (vanaf 1 sept.2017)


Sinds deze week heeft mens voor mens er een nieuw troostvriendje voor kinderen bij naast de al bestaande Skapies.

Mag ik u voorstellen: Ko de Koe.

Net als zijn schapenvriendjes wil ook hij kinderen tot 12 jaar helpen in het verdriet wat rouw en afscheid meebrengt.

Fijn dat je er ook bij bent Ko


Informatie over het werk van mens voor mens.


Ik ben als spreker ook in te huren voor groepen en verenigingen om uitleg te geven over het werk van mens voor mens.

Tevens is het mogelijk om met elkaar verdieping te zoeken in bepaalde onderwerpen rond afscheid en rouw.

Bel gerust eens voor de mogelijkheden die er zijn.


Jan van der Meer.


mens voor mens ook aanwezig tijdens het open huis van Treast, uitvaartcentrum De Westereen en Hutting Natuursteen in de Westereen op 11 maart 2017.


Op zaterdag 11 maart 2017 is Jan van der Meer ook aanwezig bij het open huis van Treast, Uitvaartcentrum De Westereen en Hutting Natuursteen.

Het is tevens de dag waarop Jan van der Meer de eerste gedichtenbundel "Foar dy...voor jou" uitgereikt zal krijgen door Sjieuwke de Beer, eigenaresse van Treast en het uitvaartcentrum. Hierna zal Jan van der Meer enige gedichten ten gehore brengen waarna Nantje de Boer en Ingrid Dijkstra als eerste hun bundel uit handen van Jan mogen ontvangen.

Jan van der Meer zal ook om 13.00 en 15.00 uur een aantal gedichten voordragen uit de bundel en tevens is het mogelijk om het gekochte exemplaar van de bundel persoonlijk te laten signeren door Jan.


Graag tot 11 maart 2017 van 10.00-16.00 uur bij Treast, Skoallestrjitte 16, 9271 BV De Westereen.Bundel "Foar dy...voor jou" van Jan van der Meer nu echt een feit!


Mede dankzij de promotie door Nantje de Boer en Ingrid Dijkstra is het idee om een gedichtenbundel uit te brengen nu ook daadwerkelijk uitgevoerd.

In deze bundel gedichten en gedachten over afscheid, rouw en liefde.

De foto's in de bundel zijn gemaakt door Douwe Douma en Japke Dijkstra, correctie door Johannes Paulusma.

Velen hebben er al één gereserveerd bij Treast en vanaf 11 maart 2017 is de bundel verkrijgbaar.

Reservering is gewenst i.v.m de eenmalige druk!

Kosten 12,50 euro (indien met post verzonden 5,00 euro verzendkosten)

Tevens is de bundel ook verkrijgbaar bij Treast, Skoallestrjitte 16 in De Westereen.


Treastontbijt voor hen die het in de donkere dagen van deze winter moeilijk hebben door afcheid en/of rouw is een succes.


Van 5 november 2016 tot en met 15 maart 2017 wordt er namens mens voor mens, warme bakker de Jong, Treast troostgeschenken en Jilderda's bloemen wekelijk een troostontbijt beschikbaar gesteld met troostgeschenk en bloemen.

Jan van der Meer, Roelof de Jong, Sjieuwke de Jong-de Beer en Antje de Vries zijn de organisatoren van dit ontbijt.

Een ieder kan zich op maandag opgeven onder eigen naam om namens hen een ontbijt uit te reiken aan mensen die het moeilijk hebben door verlies en rouw.

Op vrijdagmorgen sluit de aanmelding om 8.00 uur en vind de trekking plaats. Deze wordt uiterlijk op vrijdag om 12.00 uur bekend gemaakt via Facebook.


mens voor mens organiseert samen met Mud & Beista Uitvaartzorg en Fender Uitvaart op zaterdag 19 november 2016 een inspirerende en informatieve uitvaartmarkt in de Oase, Weideflora 142 te Leeuwarden! 


mens voor mens werkt mee aan Warm Winterlichtavond in de gemeente Smallingerland


Op donderdag 17 november 2016 vindt voor de eerste keer een Warm Winterlichtavond plaats in de gemeente Smallingerland.

Iedereen, van jong tot oud, is om 19.00 uur van harte welkom om zijn of haar dierbare te gedenken op de algemene begraafplaats Wâldhôf aan de Rydwei 3 in Opeinde.

Deze avond is een initiatief van Monuta Drachten, Crematorium Wâldhôf en Cuperus natuursteen in samenwerking met de Gemeente Smallingerland.


Verlies delen


“Voor nabestaanden kan het fijn zijn om hun overleden dierbaren te herdenken, of het verlies nu recent was of al langer geleden”, vertelt uitvaartverzorger Astrid Bethlehem. “Daarom organiseren we de Warm Winterlichtavond. Nabestaanden putten troost uit het contact met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Tijdens de avond is er dan ook voldoende gelegenheid om met elkaar te praten en ervaringen te delen.”


In de dagen voor Kerst


Het is niet voor niets dat de Warm Winterlichtavond in november plaatsvindt. “De laatste maanden van het jaar zijn echt een periode van samenzijn en herinneren. Zeker de feestdagen zijn dé periode bij uitstek om overleden dierbaren te herdenken. Met deze avond bieden wij iedereen de gelegenheid om dit op positieve wijze samen met ons te doen.”


Optreden Piter Wilkens


Een deel van de begraafplaats wordt sfeervol verlicht en er zijn verschillende warmte- en belevingsplekken ingericht. Naast de sfeervolle verlichting ondersteunt de Friese zanger Piter Wilkens de avond muzikaal.


Gedichten bij en mét de klokkenstoel


Tot slot kunt u luisteren naar gedichten die worden voorgedragen door Jan van der Meer.

Neem een zaklantaarn mee

De begraafplaats is gedeeltelijk verlicht. Wie een graf wil bezoeken, doet er daarom goed aan om een zaklantaarn mee te nemen.


Aanmelden en meer informatie

Online aanmelden kan via [email protected] Belangstellenden kunnen zich ook telefonisch aanmelden door te bellen naar 0512 – 51 45 56 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.00).


Programma

19.00                uur Ontvangst met een kopje koffie of thee

19.15                uur Optreden Piter Wilkes

19.30                uur Woorden en klokken “Gedenken wat was...” Door Jan van der Meer

19.45                uur Licht dat verwarmt (symbolisch ontsteken van enkele kaarsen)

20.00                uur Optreden Piter Wilkes

20.15                uur Afsluiting van de avond

mens voor mens aanwezig bij verschillende festiviteiten


In het najaar van 2016 zal mens voor mens bij een tweetal festiviteiten rond afscheid en rouw te vinden zijn in samenwerking met Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra uit Sumar en Sjieuwke de Beer Uitvaartzorg uit de Westereen.

Nadere info volgt t.z.t op deze website.


Bijscholing Counseling bij depressie en rouw.


In maart 2016 heb ik de bijscholing "Counseling bij depressie en rouw" met een diploma af mogen ronden.


Jan van der Meer


4 april 2016 mens voor mens 2 jaar!


Twee jaar geleden mens voor mens officiëel van start gegaan.

Wat heb ik in deze periode veel mensen mogen beleiden en wat heb ik in deze van diezelfde mensen een vertrouwen gekregen.

Laat ons wel zijn: niets komt immers dichterbij ons gevoel en we zijn, wanneer wij iemand verliezen, in ons meest kwetsbaartste zijn.

Ik hoop nog jaren mensen op deze wijze mensen bij te kunnen staan en te begeleiden.


Jan van der Meer.


mens voor mens bij gedenken Wâldhôf Opeinde


Op donderdag 10 december 2015 leid ik, samen met de medewerkers van Crematorium en Uitvaartcentrum Wâldhôf te Opeinde het jaarlijkse gedenken van overledenen.

We komen samen met de betrokken nabestaanden die zich hiervoor hebben aangemeld op basis van uitnodiging, om 19.00 uur in de ontvangsthal van Wâldhôf. Hier is de mogelijkheid om, voorafgaand aan de plechtigheid, eerst een kopje koffie of thee te drinken.

Om 19.30 uur begint de plechtigheid, waaronder het lezen van de namen van hen die wij gedenken, omlijst met muziek door Hilleke Timmer.

Na de plechtigheid is er nog de mogelijkheid voor een informeel samenzijn in de ontvangstkamer van Wâldhôf.


Jan van der Meer.


15 oktober 2015


mens voor mens bij opening expositie van Bonny Dijkstra


A.s. zaterdag om 14.00 uur zal een bijzondere expositie van de Leeuwarder kunstenaar Bonny Dijkstra van start gaan in de Broerekerk van Bolsward.

mens voor mens is hierbij aanwezig ook vanwege de rol die Bonny speelt als kunstenaar als het gaat over rouw, verlies en afscheid nemen.

Een abslute aanrader voor iederéén die wat heeft met kunst en betrokken is bij rouw, verlies en afscheid nemen.


12 september 2015


Waarneming tijdens vakantie


In verband met mijn vakantie in de periode van 13 t/m 25 september 2015 wordt ik waargenomen door mevrouw drs.J.Kerkhof, geestelijk verzorger Talma Hus te Feanwalden.

Mevrouw Kerkhof is wat betreft mens voor mens eveneens 24 uur per dag bereikbaar.

Overdag via Talma Hus, 0511-479700 en buiten kantooruren via haar mobiele nummer 06-13366701.


Jan van der Meer


11 juli 2015


Tarieven dienstverlening


Zo nu en dan krijg ik vragen over de tarieven van de dienstverlening door mens voor mens.

Deze staan duidelijk in de folder en op de website.

Voor 2015 blijft dit tarief ook van toepassing en vindt er geen verhoging plaats.

Mocht u vragen hebben over de tarieven of vragen anderzijds dan hoor ik graag van u.


Jan van der Meer.


25 mei 2015


Stageverzoeken


Met grote regelmaat komen er bij mens voor mens verzoeken tot stage binnen.

Natuurlijk is het zo dat mensen in de gelegenheid moeten komen om zich te kunnen verdiepen in het bijzondere werk wat ondersteuning en begeleiding bij afscheid en rouw toch echt is.

Anderzijds je komt op de meest kwetsbaarste momenten in een mensenleven bij mensen binnen: alle tijd en energie hoort in die zin dan ook bij die mensen te liggen.

mens voor mens richt zich niet op de praktische kant van de uitvaart: het vele regelen van zaken wordt door de uitvaartverzorging gedaan.

mens voor mens is voor de ondersteuning en begeleiding van het menselijke proces in deze.

Als eenmansbedrijf is het zeker niet eenvoudig om hierin een stageplaats te bieden waar voldoende ruimte en mogelijkheden zijn om je als stagiaire dusdanig te ontwikkelen/voor te bereiden op dit werk: dit heeft juist te maken met het feit dat ik van mening ben dat al mijn aandacht en ondersteuning naar de cliënten hoort te gaan.

Ik adviseer aankomend uitvaartverzorgers en andere mensen die om welke reden dan ook een verzoek tot stage indienen : neem contact op met uitvaartverzorgers rechtstreeks of uitvaartondernemingen: zij helpen je vast en zeker graag verder.


22 mei 2015


mens voor mens aanwezig bij uitvaartfair Veenklooster


Op zaterdag 30 mei a.s. organiseren Jolanda Dam en Clara Sijtsma de uitvaartfair: inspiratie voor het laatste afscheid.

Deze fair vindt plaats bij Fogelsangh State te Veenklooster.

Van 10.00-17.00 uur bent u van harte welkom.

mens voor mens is aanwezig met een stand waarin iedereen informatie kan verkrijgen bij Jan van der Meer en Ina Dijkstra ten aanzien van de begeleiding en ondersteuning bij afscheid en rouw: wat kan mens voor mens betekenen in deze.

Graag zien we u de 30e !


19 april 2015


mens voor mens spreekt voor de VPTZ


Op maandag 11 mei 2015 zal mens voor mens een interactieve lezing verzorgen met betrekking tot afscheid en rouw tijdens de vergadering van de Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Noord Oost Friesland.

De vrijwilligers die bij deze organisatie werkzaam zijn doen enorm goed werk, werk wat zo overeenkomt met datgene waar mens voor mens ook voor staat: namelijk er zijn!

Het beloofd een interessante middag te worden waarbij zowel de vrijwilligers van de VPTZ als mens voor mens hun kennis en ervaring met elkaar mogen delen.


Datum 11 mei 2015

Besloten groep.


19 april 2015


Kleding na overlijden...


Als iemand komt te overlijden dan krijgen zijn of haar persoonlijke spullen ineens een hele andere betekenis.

Dat geldt ook voor diens kleding.

Sommige mensen kunnen het niet aan de kleding nog te zien, laat staan aanraken en willen alles zo snel mogelijk opgeruimd hebben.

Weer anderen willen alle kleding zo lang mogelijk daar laten waar het altijd lag: in de kast of op een bepaalde stoel.

Welke keuzes ook gemaakt worden: er is geen goed of fout in deze.

Iedereen kan zelf bepalen wat hij of zij wil in deze met de kleding van iemand die gemist wordt....


Recentelijk kwam ik in gesprek met een jongeman die een troostkleed had gekregen waar de kleding van zijn (veel te jong) overleden vader in verwerkt was.

Dit kleed was door zijn moeder gemaakt, ook ter verwerking van het verlies.

Hij kon zo indrukkend mooi vertellen over elk kledingstuk die in het kleed verwerkt zat en kon mij daarnaast zo duidelijk uitleggen wat het kleed voor hem betekende.

Het heeft mij ertoe aangezet om ook de kleding van mijn vader na diens overlijden te laten verwerken in een troostkleed.

Het resultaat is prachtig en ik moet eerlijk zeggen: elke keer als ik het er weer bij pak voelt het zo goed: ik ben er enorm blij mee.

Elk kledingstuk wat in de deken is verwerkt heeft voor de eigenaar er van een bepaalde herinnering aan de persoon die de kleding heeft gedragen.

Tevens kunnen er bepaalde veel gebruikte attributen terugkomen op het kleed zoals hier in mijn eigen kleed: de zakdoek en de baseballcap van mijn vader......


18 april 2015


Geslaagde informatiedag in Uitvaartcentrum De Westereen


Vandaag vond de informatiedag met betrekking tot afscheid en uitvaart plaats in Uitvaartcentrum De Westereen.

Hoewel het niet enorm druk is geweest was het zeker wel een geslaagde informatiedag geweest.

Mooie gesprekken, veel informatie kunnen en mogen geven en bovenal fijne contacten met zowel bezoekers als medestandhouders.

Zeker voor herhaling vatbaar.


25 maart 2015


mens voor mens aanwezig op 18 april bij informatiedag


mens voor mens zal aanwezig zijn bij de uitvaart informatiedag welke voorbereid wordt door Sjieuwke de Beer uitvaartzorg in het uitvaartcentrum De Westereen.


Datum : zaterdag 18 april 2015

Aanvang : 10.00-16.00 uur

Plaats : Uitvaartcentrum De Westereen Skoallestrjitte 16-18 De westereen


21 februari 2015


Vergeet-me-niet


Afscheid nemen van alles wat je lief is, afscheid nemen van hen waarvoor je leeft....onvoorstelbaar moeilijk.....niet onder woorden te brengen.

Bij de begeleiding en ondersteuning van mensen op deze weg is het mogelijk om gebruik te maken van het boek Vergeet-me-niet.

Dit boek is een combinatie van een agenda, dagboek en notitieboek.

Naast de ruimte om eigen gevoelens van je af te schrijven staan er prachtige foto's in en diepe woorden die bemoediging kunnen geven op de momenten waarop alles zo donker is.

De vergeet-me-niet boeken zijn te verkrijgen bij elke boekhandel en bij Bruna.

Kosten 6,95 euro.

Mensen die door mij begeleiding en ondersteuning ontvangen krijgen het bij aanvang gratis als ondersteuning in het proces.

Voor informatie over Vergeet-me-niet: neem gerust contact op.


18 februari 2015


Extra toevoeging aan de mand voor afscheid met kinderen


Sinds vandaag heb ik Nijntjes beschikbaar voor het afscheid waar kinderen bij betrokken zijn.

Nijntje kan zijn voor het kindje waar afscheid van genomen moet worden of voor de broertjes/zusjes.

Nijntje is een vriendje die luistert zonder vragen te stellen, een vriendje wat er altijd is en overal mee naar toe wil gaan.

Alle tranen, verhalen en gevoelens zijn veilig bij Nijntje.

Nijntje is er zowel in de blauwe als roze uitvoering.


15 december 2014


Uitleg over begeleiding en ondersteuning bij afscheid en rouw


In 2015 zijn de eerste twee avonden vastgelegd waarin Jan van der Meer namens mens voor mens uitleg geeft over de begeleiding en ondersteuning die gegeven wordt door mens voor mens....

Allerlei zaken komen tijdens deze uitleg aan de orde: vragen over eindigheid, gevoelens en persoonlijke beleving, wat gebeurt er met de nabestaanden en hoe nu verder. Naast gevoelszaken kijken we ook naar de praktische zaken: wat komt er praktisch allemaal kijken bij een afscheid en bij rouw....waar kun je vooraf rekening mee houden en wat is minder goed in te schatten.

Ina Dijkstra werkt in deze samen met Jan van der Meer, zij verteld over- en is ervaringsdeskundige op het gebied van het vervaardigen en het gebruik van troostdekens.


Maandag 2 maart 2015 19.00 uur te Damwoude

Besloten groep


Maandag 23 maart 2015 19.00 uur te Opeinde

Opdrachtgever : Uitvaartvereniging De Laatste Eer Opeinde

Besloten groep, alléén voor leden.


5 december 2014


Nieuwe folders mens voor mens...


De nieuwe folder van mens voor mens is binnen!

In de folder staat onder andere beschreven wat de aard van mijn werkzaamheden is bij mens voor mens, vanuit welke filosofie er gewerkt wordt en wat de kosten zijn voor de begeleiding en ondersteuning bij afscheid en rouw.

Folders aan te vragen via de website, onderdeel "neem contact op" of kunnen via de mail aangevraagd worden: [email protected]

Ook is het mogelijk om ze telefonisch aan te vragen: 06-53873823.

mens voor mens...er zijn...

24 uur per dag

7 dagen per week

ondersteuning

begeleiding

www.janvandermeer.com

[email protected]

06-53873823


27 november 2014


mens voor mens werkt mee aan nagedachtenisdienst


Op 27 november j.l. heeft Jan namens mens voor mens meegewerkt aan de nagedachtenisviering in crematorium Wâldhôf te Opeinde.

Samen met het team van medewerkers van Wâldhôf en de betrokken nabestaanden werd het een indrukwekkende en bijzondere dienst.

43 namen werden genoemd, namen van hen die nooit vergeten worden en voor altijd met ons verbonden blijven, ook nu ze er niet meer zijn.

   Uit ons leven

               nooit vergeten

                         altijd in ons hart


23 oktober 2014


mens voor mens ook aanwezig op Survento 50+ beurs


mens voor mens is ook aanwezig op de beursdagen van de Survento 50+ beurs te Surhuisterveen.

In de stand van Nijboer Uitvaartzorg wordt informatie gegeven over de samenwerking tussen mens voor mens en Nijboer uitvaartzorg en kunt u uiteraard ook terecht voor alle informatie rond ondersteuning en begeleiding bij afscheid en rouw.

Wij begroeten u graag op de beurs.

Openingstijden beurs:


Donderdag 23 oktober 2014 : 14.00-21.00 uur

Vrijdag 24 oktober 2014 : 10.00-21.00 uur

Zaterdag 25 oktober 2014 : 10.00-17.00 uur


23 september 2014

E-mailadres [email protected] weer in gebruik!


23 september 2014

Samenwerking met Nijboer Uitvaartzorg Drogeham


Vanaf 1 oktober a.s. gaat mens voor mens de nazorg verzorgen voor Nijboer Uitvaartzorg te Drogeham. Deze nazorg zal zich in de eerste plaats richten op ondersteuning van nabestaanden daar waar nodig na het afscheid.

Eén onderdeel van deze ondersteuning is een tevredenheidsmeting bij nabestaanden aangaande de totale dienstverlening door Nijboer Uitvaarzorg.

Nabestaanden worden uitgenodigd om hun mening, ervaringen en beleving kenbaar te maken ten aanzien van deze dienstverlening opdat de medewerkers van Nijboer Uitvaartzorg nog beter aan kunnen sluiten bij de wensen en behoeften die er zijn bij nabestaanden


11 september 2014

E-mailadres [email protected] tijdelijk buiten gebruik.


Het emailadres, [email protected], verbonden aan deze website is vooreerst buiten gebruik.

Tijdelijk kunt u gebruik maken van de mail via [email protected]

Zodra de definitieve nieuwe mail verbonden aan deze website bekend is komt hiervan melding op de website.


27 augustus 2014

Nieuwe Banners zijn binnen...

Sinds 26 augustus ben ik bezit van twee levensgrote banners welke gebruikt kunnen worden op beurzen en bij overige presentatie's van mijn werk.

Ze zijn absoluut mooi geworden, ik ben zelf zeer tevreden over het resultaat.

Goed te gebruiken nu er sowieso nog twee beurzen voor 2014 op de rol staan!


23 augustus 2014

Afscheid kinderen...

In mijn werk krijg ik ook te maken met het afscheid moeten nemen van kinderen.

Kinderen die al komen te overlijden nog voor hun geboorte of meteen daarna.

Opgroeiende kinderen, peuters, kleuters, elke leeftijd is denkbaar.

Hoe ga je om met het verlies van je kind: is het überhaubt te dragen?

Alleen ouders die een kindje hebben verloren weten écht hoe dit voelt, niet onder woorden te brengen.

Speciaal voor de uitvaarten van baby's en jonge kinderen heb ik sinds kort een mand beschikbaar met allerlei materialen die gebruikt kunnen worden bij het moment van afscheid: roze en blauwe

stoffen, vlinders, lichtjes, kaarsjes, natuurlijke producten, knuffels, knutselmateriaal, boeken etc.

Deze dingen kunnen bijdragen aan de uitvoering van een warme en laagdrempelig afscheid van wat je het aller-allerliefste is.

Indien er vragen zijn over de inhoud of het gebruik van deze mand kunt u mij via de website benaderen of telefonisch 06-53873823.


28 juni 2014

mens voor mens...ook lid van de OCO


mens voor mens maakt vanaf deze week deel uit van de Ondernemers Vereniging Oosternijkerk.

De Ondernemers Vereniging O.C.O is een actieve vereniging die de samenwerking tussen ondernemers uit Oosternijkerk stimuleert, gezamenlijke doelen ondersteunt en belangen behartigt. Dat komt tot uiting in o.a. interessante bedrijfsbezoeken, het Ondernemers Onderonsje (netwerkborrel met diner) informele activiteiten en de jaarlijkse ledenvergadering met netwerkborrel.


26 juni 2014

Ondersteuning en begeleiding: óók voor- en na het overlijden.


De mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding door mens voor mens, juist ook voorafgaand aan overlijden en daarna voor hen die achterblijven worden steeds meer bekend ook in de directe omgeving.

mens voor mens wordt vaker benaderd zowel door uitvaartverzorgers als door cliënten zelf.

Er blijkt grote behoefte te zijn aan ondersteuning op deze wijze: juist omdat het niet therapeutisch bedoeld is maar tot steun: gewoon waar mens voor mens voor staat: er zijn!

Daarnaast wordt mens voor mens met regelmaat benaderd om advies te geven in bepaalde situaties die op andere wijze moeilijk benaderbaar zijn.

Mocht u in de directe omgeving te maken krijgen met vragen, situaties ten aanzien van deze zorg dan kunt u ten allen tijde, vrijblijvend en kosteloos, een aanvraag doen.


Neem gerust contact op : 06-53873823 of via de mail : [email protected]


mens voor mens...er zijn...

elke dag weer.


Jan van der Meer.

26 mei 2014

Binnenkort :“Uitvaartcentrum De Westereen”DE WESTEREEN


Binnenkort opent Sjieuwke de Beer iets unieks in De Westereen. Haar uitvaartzorg wordt uitgebreid met een uitvaartcentrum. Een centrum in het hart van De Westereen. Waarbij zoals Sjieuwke de Beer haar werkwijze is: een uitvaart waarbij respect en vertrouwen bovenaan staan.

Sjieuwke is al ruim een half jaar bezig met het opzetten van het uitvaartcentrum en krijgt hierbij steeds positieve reactie. Vele mensen zeggen:“het is een aanwinst voor De Westereen”.

En dat zal het zeker worden, want het is uniek in De Westereen. Het biedt dan ook tal van mogelijkheden en service.


Nazorg

Sjieuwke de Beer werkte al ruime tijd samen met Jan van der Meer uit Oosternijkerk. Jan richt zich op ondersteuning en begeleiding bij afscheid en rouw.

Jan heeft vanaf 1988 gewerkt in de ouderenzorg, eerst als ziekenverzorgende, later als leidinggevende en coach.


Jan van der Meer:

“Het gaat om de mens met alles wat daarbij hoort: onvoorwaardelijk! Sinds een aantal jaren ondersteun ik mensen en hun naaste omgeving bij afscheid nemen en rouw. Een intensief proces voor mensen waarbij ze geraakt worden in het diepst van hun mens-zijn. Ik heb ervoor gekozen om hier vanaf 4 april 2014 mijn volledige werk van te maken. Hoe één en ander precies in zijn werk gaat en wat daarvoor nodig is hangt helemaal af van de persoon of personen die het betreft en het contact wat er is. Ook vanuit mijn theologische achtergrond kan ik na jarenlange ervaring in het omgaan met mensen zeggen, mijn roeping maar ook mijn passie is: er zijn voor mensen, los van achtergrond, religie of afkomst. De mens op de eerste plaats en daarbij uitgaan van hun eigen kracht en mogelijkheden.”

Door deze samenwerking wil Sjieuwke nazorg aanbieden in de vorm van zoals Jan het aangeeft. Mens voor mens…. er zijn op het juiste moment, als het moeilijk is. Aanwezig daar waar nodig, ruimte gevend, ruimte biedend, als woorden niet gevonden kunnen worden of misschien juist wel. Wat is er fijner dan een hand op je schouder, een luisterend oor en bijgestaan worden als antwoorden op grote vragen in het leven steeds opnieuw overspoeld worden met nieuwe vragen…..