Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Privacyverklaring mens voor mens 

mens voor mens is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Op de website van mens voor mens worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving vanaf 25 mei 2018 hieraan stelt.

De website van mens voor mens is gemaakt bij Vistaprint. Op www.vistaprint.nl vindt u een omschrijving hoe zij de privacy en veiligheid van onze website garanderen.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zelf worden opgegeven (bijvoorbeeld via het gastenboek of contactformulier) of waarvan het bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit kan alleen met toestemming van uw kant.

Verwerking van persoonsgegevens door mens voor mens

 1. Gebruikmaking van de website (contactformulier, gastenboek of ervaringen)
 2. Het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
 3. Het schrijven van een levensverhaal na een overlijden
 4. Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 5. Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening
 6. Het bestrijden van fraude

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke gegevens worden gebruikt door mens voor mens?

Wij gebruiken en verwerken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 1. Bedrijfs)Naam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
 2. NAW-gegevens van de contactpersoon en overledene
 3. E-mailadres van de contactpersoon
 4. Telefoonnummer van contactpersoon
 5. Geboortedatum van overledene
 6. Persoonsgegevens door u verstrekt als basis voor het levensverhaal
 7. IP-adressen
 8. Eventuele persoonsgegevens die door u zijn ingevuld als bericht 

Het bewaren van persoonsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. mens voor mens hanteert in die gevallen de wettelijke termijn.

Levensverhalen worden éénmalig schriftelijk vastgelegd en deze worden op de dag van de uitvaart, na de plechtigheid aan de wettelijke vertegenwoordiger van de familie uitgereikt. mens voor mens bewaard geen op schrift vastgelegde levensverhalen. De digitale variant van het levensverhaal wordt uiterlijk vier weken na de plechtigheid naar de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt doorgestuurd. Hierna worden zowel het digitale levensverhaal als wel de persoonsgegevens van cliënten en diens nabestaanden uit het systeem van mens voor mens verwijderd. Alle persoonsgegevens, inclusief levensverhalen worden dus binnen 30 dagen verwijderd.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming tenzij dat noodzakelijk is op basis van de wet. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken. 

Social Media

Wanneer u met mens voor mens communiceert via Social Media zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat mens voor mens persoonlijke informatie over u ontvangt. mens voor mens gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van mens voor mens, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Media. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Wij verwijzen u dan ook naar het privacybeleid van WhatsApp, het privacybeleid van Facebook en het privacybeleid van Twitter. 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens.

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door telefonisch contact met ons op te nemen op werkdagen van 08.00-17.00 uur via 06-53873823.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 Contact

 Mocht u, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen op de volgende twee manieren:

1. Via het contactformulier via onze website : www.janvandermeer.com

2. Via de mail van mens voor mens: [email protected]

Natuurlijk helpt mens voor mens u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgesteld en voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.